engjord

Engjord

Anvendelse af produktet
Bliver benyttet i områder hvor man ønsker en mere næringsfattig vegetation, såsom engplanter.
Anlæg af områder med insektvenlig og englignende beplantning vinder indpas i byerne, hvor de bidrager til øget
biodiversitet. De blomstrende urter kræver særlige næringsfattige jordbundsforhold. Produktet er ukrudtsfrit hvilket
øger succesraten betydeligt, idet nøjsomme planter ellers kan blive udkonkurreret af de hurtigvoksende arter.
Vejledning om brug
For at sikre at det ikke er de hurtigvoksende arter der indtager arealet, er det, udover brugen af
engjord, vigtigt at fjerne eksisterende næringsrig jord inden udlægning af Enghavemuld.
Enghavemuld anlægges i ca. 20-25 cm på næringsfattig
råjord. Anlægges på næringsrig muldjord anbefales en dybde på min. 25-30 cm.
For at sikre at de rigtige betingelser er til stede er det vigtigt at området ikke gødskes, at arealet bevares
lysåbnet samt at arealet slåes 1-2 gange om året hvorefter det afslåede hø fjernes.
Indhold
Produktet består af en blanding af 2 sandtyper og harpet muldjord.
Pakning, transport og opbevaring
Produktet leveres eller afhentes. 600 liter/1000 liter bigbags. Løs vægt.
Produktet opbevares mørkt, tørt og frostfri. Bør anvendes efter 1 vækstsæson.

Engjord

Tekstur analyse

Parameter
Grus - %
Grovsand - %
Finsand - %
Silt - %
Ler - %
Humus - %
Rumvaegt -
Vejledende indhold
0
75
20
2
2
0.4-1
1-1.5

Gødningsindhold

Parameter
Reaktionstal - Rt
Ledningstal - Lt
Fosfortal - Pt
Kaliumtal - Kt
Magnesiumtal - Mgt
Nitrattal - Ni
Calciumtal - Cat
Mangantal - Mnt
Kvælstof - (kg/m3)
Kvælstof, total - (kg/m3)
Fosfor, citratopl. - (kg/m3)
Fosfor, total - (kg/m3)
Magnesium, total - (kg/m3)
Kalium, vandopl - (kg/m3)
Kalium, total - (kg/m3)
Calcium, total - (kg/m3)
Vejledende indhold

Produktforespørgsel

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn